Wednesday, January 12, 2011

Myanglish သင္ခန္းစာ ပို႕ခ်ခ်က္


Globalization ျဖစ္စဥ္နဲ႕အတူ ကမၻာၾကီးဟာ ရြာျဖစ္သြားပါျပီ။
ကမၻာတလႊား ေျပာဆို ဆက္ဆံ ၾကတဲ့အခါ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားဟာ အေရးၾကီးလာပါတယ္။
ဒီလိုနဲ႕ ေရေျမေဒသကို လိုက္ျပီးေတာ့ အဂၤလိပ္စကား ေျပာဆိုမႈ ဟာ အသြင္ေျပာင္းလဲသြားမႈနဲ႕အတူ
အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ ေျပာတဲ့ Inglish၊ စင္ကာပူမွာ ေျပာတဲ့ Singlish၊ စသည္ျဖင့္ ကြဲျပားသြားပါတယ္။
ဒီကေန႕ အစီအစဥ္မွာေတာ့ ျမန္မာေတြေျပာၾကတဲ့ Myanglish ဘာသာစကား သင္ခန္းစာကို တင္ဆက္ ထားပါတယ္။

0 comments:

အယ္ဖိုး © 2008 Template by:
SkinCorner